Slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Fiskalnog saveta može podneti svako fizičko ili pravno lice, u skladu sa članom 15. Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10).

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa odredbama člana 38.st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,u Fiskalnom savetu je Ana Vehovec ana.vehovec@fiskalnisavet.rs.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti:

Zahtev za slobodan pristup informaciji od javnog značaja treba da sadrži:

  • naziv organa vlasti;
  • ime i prezime i adresu tražioca, kontakt telefon;
  • što precizniji opis informacije koja se traži;
  • način dostavlјanja informacije;

Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Ako zahtev ne sadrži naziv organa vlasti, ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis informacije koja se traži, odnosno ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Fiskalnog saveta je dužno da, bez nadoknade, pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni.

Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Fiskalni savet će doneti zaklјučak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Fiskalni savet je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputu kopiju tog dokumenta.

Ako Fiskalni savet nije u mogućnosti iz opravdanih razloga da u gore navedenom roku odgovori na tražiočev zahtev, dužan je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama Fiskalnog saveta. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument sa trženom informacijom je besplatan. Ukoliko Fiskalni savet ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće Poverenika i tažioca u čijem se posedu, po saznanju Fiskalnog saveta dokument nalazi.

Ako Fiskalni savet ne odgovori na zahtev u roku, tražilac može podneti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, u skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Obrasci za pristup informacijama od javnog značaja

 Preuzmite dokument Obrasci za pristup informacijama od javnog značaja

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja  Mesečni izveštaji  Istraživački radovi  Analize,stavovi i predlozi  Informacije od javnog značaja  Zaštita podataka o ličnosti