Слободан приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Фискалног савета може поднети свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,у Фискалном савету је Ана Веховец ana.vehovec@fiskalnisavet.rs.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

 • у писаној форми на адресу: Фискални савет, Београд, Немањина 17;
 • електронском поштом на адресу: kabinet@fiskalnisavet.rs и ana.vehovec@fiskalnisavet.rs;
 • предајом на шалтеру писарнице која се налази на адреси: Београд, Немањина 22-26.

Захтев за слободан приступ информацији од јавног значаја треба да садржи:

 • назив органа власти;
 • име и презиме и адресу тражиоца, контакт телефон;
 • што прецизнији опис информације која се тражи;
 • начин достављања информације;

Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Фискалног савета је дужно да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.

Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Фискални савет ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Фискални савет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упуту копију тог документа.

Ако Фискални савет није у могућности из оправданих разлога да у горе наведеном року одговори на тражиочев захтев, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Фискалног савета. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са трженом информацијом је бесплатан. Уколико Фискални савет не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће Повереника и тажиоца у чијем се поседу, по сазнању Фискалног савета документ налази.

Ако Фискални савет не одговори на захтев у року, тражилац може поднети жалбу Поверенику за информације од  јавног значаја, у складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Обрасци за приступ информацијама од јавног значаја

 Преузмите документ Обрасци за приступ информацијама од јавног значаја

 Врх стране
 Оцене и мишљења Месечни извештаји Истраживачки радови Анализе,ставови и предлози Информацијe од јавног значаја Заштита података о личности