Насловна » О нама » Организациона структура

Организациона структура

Сектор за фискалну политику и јавне финансије

У Сектору за фискалну политику и јавне финансије обављају се послови који се односе на:

 • проверу макроекономских и фискалних претпоставки коришћених за израду Фискалне стратегије Владе и давање мишљења на нацрт Фискалне стратегије;
 •  давање независне и кредибилне оцене мера економске политике које предлаже Влада у циљу остваривања квантитативних фискалних циљева које је Влада поставила;
 • процену основних фискалних ризика и вероватноће да ће Влада испунити фискалне циљеве у будућности; процену у којој мери је Влада поштовала фискална правила која је утврдила;
 • процену има ли основа за активирање било које од одредби за изузетне околности и колика је вероватноћа да ће Владин план прилагођавања омогућити повратак на поштовање фискалних правила;
 •  проверу адекватности економских квалификација, укључујући и правилну квалификацију капиталних издатака, како би се обезбедило исправно мерење квантитативних фискалних циљева; 
 • припрему за Народну скупштину анализе о ревидираној Фискалној стратегији Владе за одговарајућу фискалну годину, о предлогу закона о буџету Републике Србије, ребалансу буџета, као и амандмана који су поднети у току скупштинске расправе;
 • припрему за Народну скупштину анализе предлога закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и консолидованог рачуна биланса општег нивоа државе;
 • припрему за Народну скупштину процене о фискалним утицајима предлога других закона, као и амандмана који су поднети у току скупштинске расправе и друге послове из надлежности Фискалног савета.

Руководилац сектора:
Врховни специјални саветник – радно  место није попуњено

Сектор за заједничке послове

У Сектору за заједничке послове обављају се послови који се односе на:

 • праћења примене закона и других прописа који се односе на рад Фискалног савета;
 • припремање предлога општих аката Фискалног савета и уговора који закључују са другим правним и физичким лицима;
 • пријем запослених у радни однос и остваривања права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника на положају и државних службеника на извршилачким радним местима у Фискалном савету;
 • израду општих и појединачних аката из области радних односа запослених у Фискалном савету;
 • припрему предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и финансијског и кадровског плана Фискалног савета;
 • вредновања учинка рада државних службеника, обуке и стручно усавршавања запослених;
 • вођења одговарајућих евиденција у области рада;
 • материјално-финансијске и рачуноводствене послове;
 • поступањe по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 • вођење поступака јавних набавки;
 • друге послове из делокруга рада Сектора.

Руководилац сектора:
Секретар Фискалног савета:
Златиборка Андрејић, тел. 333-8257
e-mail: zlatiborka.andrejic@fiskalnisavet.rs

Самостални извршилац

Самостални извршилац изван састава унутрашњих јединица: пословни секретар
(радно место није попуњено)

 Врх стране
 Оцене и мишљења Месечни извештаји Истраживачки радови Анализе,ставови и предлози Информацијe од јавног значаја Заштита података о личности