Naslovna » O nama » Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Sektor za fiskalnu politiku i javne finansije

U Sektoru za fiskalnu politiku i javne finansije obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • proveru makroekonomskih i fiskalnih pretpostavki korišćenih za izradu Fiskalne strategije Vlade i davanje mišlјenja na nacrt Fiskalne strategije;
 • davanje nezavisne i kredibilne ocene mera ekonomske politike koje predlaže Vlada u cilјu ostvarivanja kvantitativnih fiskalnih cilјeva koje je Vlada postavila;
 • procenu osnovnih fiskalnih rizika i verovatnoće da će Vlada ispuniti fiskalne cilјeve u budućnosti; procenu u kojoj meri je Vlada poštovala fiskalna pravila koja je utvrdila;
 • procenu ima li osnova za aktiviranje bilo koje od odredbi za izuzetne okolnosti i kolika je verovatnoća da će Vladin plan prilagođavanja omogućiti povratak na poštovanje fiskalnih pravila;
 • proveru adekvatnosti ekonomskih kvalifikacija, uklјučujući i pravilnu kvalifikaciju kapitalnih izdataka, kako bi se obezbedilo ispravno merenje kvantitativnih fiskalnih cilјeva;
 • pripremu za Narodnu skupštinu analize o revidiranoj Fiskalnoj strategiji Vlade za odgovarajuću fiskalnu godinu, o predlogu zakona o budžetu Republike Srbije, rebalansu budžeta, kao i amandmana koji su podneti u toku skupštinske rasprave;
 • pripremu za Narodnu skupštinu analize predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije i konsolidovanog računa bilansa opšteg nivoa države;
 • pripremu za Narodnu skupštinu procene o fiskalnim uticajima predloga drugih zakona, kao i amandmana koji su podneti u toku skupštinske rasprave i druge poslove iz nadležnosti Fiskalnog saveta.

Rukovodilac sektora:
Vrhovni specijalni savetnik – radno mesto nije popunjeno

Sektor za zajedničke poslove

U Sektoru za zajedničke poslove obavlјaju se poslovi koji se odnose na:

 • praćenja primene zakona i drugih propisa koji se odnose na rad Fiskalnog saveta;
 • pripremanje predloga opštih akata Fiskalnog saveta i ugovora koji zaklјučuju sa drugim pravnim i fizičkim licima;
 • prijem zaposlenih u radni odnos i ostvarivanja prava, dužnosti i odgovornosti iz radnog odnosa državnih službenika na položaju i državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima u Fiskalnom savetu;
 • izradu opštih i pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa zaposlenih u Fiskalnom savetu;
 • pripremu predloga finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i finansijskog i kadrovskog plana Fiskalnog saveta;
 • vrednovanja učinka rada državnih službenika, obuke i stručno usavršavanja zaposlenih;
 • vođenja odgovarajućih evidencija u oblasti rada;
 • materijalno-finansijske i računovodstvene poslove;
 • postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja;
 • vođenje postupaka javnih nabavki;
 • druge poslove iz delokruga rada Sektora.

Rukovodilac sektora:
Sekretar Fiskalnog saveta:
Zlatiborka Andrejić, tel. 333-8257
e-mail: zlatiborka.andrejic@fiskalnisavet.rs

Samostalni izvršilac

Samostalni izvršilac izvan sastava unutrašnjih jedinica: poslovni sekretar
(radno mesto nije popunjeno)

 Vrh strane
 Ocene i mišlјenja Mesečni izveštaji Istraživački radovi Analize,stavovi i predlozi Informacije od javnog značaja Zaštita podataka o ličnosti